Skip to main content
Jak to zrobić w przypadku kart podarunkowych, które są załadowane przez klienta, a agencja jest organizatorem konkursu i te nagrody otrzymuje od klienta?

Sytuację, w której klient (zleceniodawca konkursu) przekazuje agencji (organizatorowi konkursu) nagrody należy ocenić z dwóch perspektyw: w relacji uczestnik-organizator oraz w relacji organizator-zleceniodawca konkursu.

W relacji uczestnik-organizator nie ma znaczenia, czy klient przekaże agencji pieniądze na zakup nagród, czy też przekaże już kupione nagrody. W jednym i w drugim przypadku agencja jako formalny organizator konkursu odpowiedzialna jest za wydanie nagród zwycięzcom oraz odprowadzenie podatku od tych nagród.

Natomiast w relacji organizator (agencja) – klient (zleceniodawca) ta sytuacja wywołuje różne skutki prawne. Jeśli agencja otrzymuje od klienta środki pieniężne na zakup nagród to bez wątpienia ma większą decyzyjność przy wyborze nagród i w lepszy sposób może zarządzać i kontrolować budżet akcji. W ten sposób może również zyskać na marży przy zakupie nagród.

W przypadku, gdy agencja otrzymuje od klienta nagrody zasadniczo jedynym jej obowiązkiem prawnym jest ich dalsze przekazanie zwycięzcom konkursu. Takie przekazanie nagród powinno być potwierdzone dodatkowym protokołem, z którego będzie wynikało, że nagrody przekazane zostają w konkretnym celu. Wskazane jest też, aby w umowie z klientem na organizację akcji jasno opisać, że klient przekaże nagrody na potrzeby wydania ich akcji i w związku z tym wynagrodzenie agencji zostało odpowiednio umniejszone wobec standardowych reguł. W ten sposób unikniemy zarzutu, że nagrody stanowiły przychód po stronie agencji, który dodatkowo należałoby uwzględnić w rozliczeniu podatku dochodowego agencji.

Czy nagrody rzeczowe i pieniężne wygrane przez uczestników w konkursach stanowią KUP (koszt uzyskania przychodu) dla organizatora?

Prawidłowe rozliczenie organizacji akcji marketingowej (np. konkursu) na linii agencja-klient powinno wyglądać następująco:

  1. Agencja wystawia klientowi fakturę VAT z tytułu świadczenia usługi marketingowej (organizacja akcji)
  2. Agencja wystawia klientowi notę obciążeniową na wartość brutto zakupionych nagród.

Agencja kupując nagrody ma prawo do odliczenia VAT z faktury zakupowej obejmującej nagrody oraz do uznania kosztu netto za swój koszt uzyskania przychodu. Natomiast klient agencji uprawniony jest do odliczenia VAT z faktury usługowej (ppkt a)) i rozpoznania jej wartości netto jako koszt. Może uznać za swój koszt uzyskania przychodu notę obciążeniową wystawioną przez agencję (ppkt b)) – co do całości kwoty, jaka z niej wynika.

Należy również pamiętać o tym, że wydając nagrodę w konkursie agencja (organizator) powinna wystawić uczestnikowi paragon fiskalny lub fakturę VAT (w zależności od tego, czy uczestnik jest konsumentem czy nie). Wynika to z faktu, że na gruncie przepisów VAT wydawanie nagród uczestnikom akcji promocyjnej przez agencję marketingową za wynagrodzeniem płaconym przez zleceniodawcę (sponsora) akcji stanowi szczególnego rodzaju transakcję na gruncie VAT, w której:

  1. agencja marketingowa występuje jako sprzedawca towarów,
  2. uczestnik akcji promocyjnej występuje jako nabywca towarów,
  3. zleceniodawca akcji promocyjnej  występuje jako podmiot, który płaci za towar dostarczany uczestnikowi akcji.
Czy trzeba ewidencjonować osoby, które otrzymały nagrody w konkursie? Ewentualnie jakie dane należy posiadać od osoby otrzymującej nagrodę: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, właściwy US.

Nie trzeba tworzyć specjalnych ewidencji ani zbierać dodatkowych danych nagrodzonej osoby. Wystarczą te dane, które uczestnik podał przy zgłoszeniu udziału w akcji. W akcjach promocyjnych, w których stosujemy metodę zryczałtowanego 10%-owego podatku dochodowego nie ma konieczności zbierania dodatkowych danych od zwycięzców, poza tymi, które są niezbędne do wydania (wysyłki nagrody). Ta metoda nie przewiduje obowiązku wystawiania informacji podatkowych PIT-11, do której wypełnienia niezbędne są dane takie, jak PESEL czy właściwy US. Jedyny obowiązek informacyjny, który pojawia się przy podatku zryczałtowanym to złożenie deklaracji PIT 8-AR, która również nie wymaga podawania szczegółowych danych zwycięzców nagród w konkursie.

Co w przypadku zlecenia organizacji konkursu podmiotowi zewnętrznemu, np. agencji? Czy w takim przypadku podatek uiszcza do US agencja, czy spółka na rzecz której jest organizowany konkurs?

W tym temacie orzecznictwo sądów administracyjnych na szczęście jest zgodne. Płatnikiem podatku dochodowego jest agencja, a nie klient, na zlecenie którego konkurs jest przeprowadzany. To agencja zobowiązana jest do obliczenia i odprowadzenia do swojego urzędu skarbowego kwoty podatku od nagród wydanych w konkursach. Koszt tego podatku zazwyczaj uwzględniony jest jako odrębna pozycja w budżecie akcji, dlatego ostatecznie pokrywa go klient, na zlecenie którego organizowany jest konkurs.

Maria Socha

RADCA PRAWNY - m.socha@core.law