Skip to main content

W zeszłym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dwukrotnie dokonał wyłomu w dotychczasowej linii orzeczniczej organów podatkowych i sądów administracyjnych dotyczącej zwolnienia z podatku dochodowego nagród uzyskanych w konkursach organizowanych przez środki masowego przekazu (w tym internet). W wyrokach z 15 marca 2013 r. (sygn. III SA/Wa 2988/12) oraz z 21 czerwca 2013 r. (sygn. III SA/Wa 2769/12) WSA w Warszawie uchylił interpretacje Ministra Finansów i stwierdził, że jeśli konkurs jest organizowany i emitowany za pośrednictwem internetu, to nagrody w nim wydane (o ile ich wartość nie przekracza 760 zł) są zwolnione z PIT. Rozstrzygnięcia powyższe są korzystne dla podatników, a pierwsze z przywołanych wyżej orzeczeń jest już prawomocne.

W ubiegłorocznym artykule na PrawoMarketingu.pl pisałem o niekorzystnej interpretacji przez organy podatkowe i sądy administracyjne przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącego zwolnienia z podatku dochodowego nagród wygranych w konkursach, które są organizowane i emitowane przez środki masowego przekazu (art.21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z artykułem można zapoznać się tutaj.

W skrócie: organy podatkowe i sądy administracyjne generalnie odmawiają organizatorom konkursów internetowych (a zarazem płatnikom podatku PIT i w tym przypadku podmiotom najczęściej faktycznie nim obciążonym) zwolnienia wydawanych przez nich nagród z opodatkowania. Organy podatkowe uważały, że dla zwolnienia konieczne jest, aby zarówno organizatorem konkursu, jak i emitentem był środek masowego przekazu. Musi więc wystąpić tzw. tożsamość podmiotowo-przedmiotowa środka masowego przekazu. Dla przykładu: rozgłośnia radiowa (jako środek masowego przekazu – podmiot) organizuje konkurs i emituje go za pośrednictwem swojego programu radiowego (jako środek masowego przekazu – przedmiot).

Powyższa wykładnia w praktyce zwiększała realne koszty przeprowadzenia konkursów z nagrodami, organizowanymi przez internet (obowiązek ujęcia kosztów podatkowych w budżetach konkursów). Internet jest wprawdzie uznawany za środek masowego przekazu (w ujęciu przedmiotowym), jednak organizatorów konkursów ogłaszających konkursu za pośrednictwem tego medium nie uznawano za środki masowego przekazu w ujęciu podmiotowym. Tym samym wydawane przez nich nagrody nie mogły korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, a organizatorzy musieli faktycznie ponosić koszty podatkowe ich wydawania.

Jak wskazałem jednak na wstępie, obecnie istnieją w obrocie dwa wyroki WSA w Warszawie, w których Sąd wyraził opinię, że każdy użytkownik internetu, ze względu na specyfikę tego środka komunikacji, staje się podmiotem emitowanych masowo treści. Zdaniem Sądu „interpretowany przepis należy rozumieć w ten sposób, że na łamach środka masowego przekazu jest organizowany i ogłaszany dany konkurs, a organizuje go autor konkursu, a publikuje wraz z techniczną organizacją właściciel nadajnika albo osoba działająca na jego zlecenie. Internet tym różni się od telewizji czy radia, że każdy może być nadawcą o ile zarejestruje się u użytkownika sieci” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 marca 2013 r., sygn. III SA/Wa 2988/12). Oznacza to, że np. agencja marketingowa jako użytkownik internetu staje się niejako środkiem masowego przekazu w ujęciu podmiotowym, co wytrąca z rąk organom podatkowym podstawowy argument na rzecz niekorzystnej interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f.

WSA w Warszawie odniósł się również w drugim z cytowanych wyroków do celu wprowadzenia przepisu zwalniającego z podatku wartość nagród wydawanych w konkursach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu. „W ocenie Sądu celem zwolnienia, co nie jest bez znaczenia, jest premiowanie uczestników konkursów społecznie użytecznych nie zaś właścicieli poszczególnych środków masowego przekazu w zależności od ich cech technicznych” – stwierdził WSA w wyroku z dnia 21 czerwca 2013 r. (sygn.. III SA/Wa 2769/12).

Z powyższym stanowiskiem WSA w Warszawie należy się w pełni zgodzić, zwłaszcza w zakresie oceny celu zwolnienia nagród w konkursach internetowych z podatku. Jednocześnie warto wyrazić nadzieję, że inne sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny, pójdą drogą zaproponowaną przez WSA w Warszawie i będą konsekwentnie korygować wykładnię odpowiedniego przepisu u.p.d.o.f. dokonywaną przez organy podatkowe, która – prawdopodobnie – podyktowana jest nadmiernym fiskalizmem.

Bartosz Pilc

PARTNER KANCELARII CORE LAW - b.pilc@core.law