Skip to main content

Stosowanie klauzul niedozwolonych wiąże się z dwoma istotnymi zagrożeniami, o których należy wiedzieć.

1) Stosowanie klauzul niedozwolonych, jeżeli były one wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych jest uznawane za „praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów”. Stosowanie takiej praktyki może stwierdzić Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odrębnym postępowaniu. W takim przypadku przedsiębiorcy grozi kara pieniężna nakładana przez organ w wysokości do 10% wysokości ubiegłorocznego przychodu.

2) Stosowanie klauzul niedozwolonych może być podstawą do wytoczeniu powództwa przez każdą osobę, która jedynie potencjalnie mogłaby zawrzeć umowę z przedsiębiorcą (albo przystąpić do organizowanej przez niego promocji) – o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Powództwo takie może wytoczyć również organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona interesów konsumentów. Powództwo rozpoznawane jest przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku stwierdzenia, że klauzula miała charakter niedozwolony przedsiębiorcę obciążają koszty procesu oraz koszty wpisania treści klauzul do Rejestru Klauzul Niedozwolonych.

Brak prawidłowej i rzetelnej weryfikacji klauzul niedozwolonych jest więc dużym ryzykiem w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Inna kwestia, że postanowienia takie, gdyby znalazły się w regulaminie promocji, nie będą miały w ogóle mocy prawnej.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy do lektury treści klauzul uznawanych za niedozwolone przez UOKiK i SOKiK, a które cały czas bywają stosowane w regulaminach akcji promocyjnych.

Bartosz Pilc

PARTNER KANCELARII CORE LAW - b.pilc@core.law