Skip to main content

Pragniemy poinformować, że aktualnie w Polsce jesteśmy świadkami kształtowania się niekorzystnych rozstrzygnięć sądowych w zakresie rozliczania podatku VAT przy wydawaniu nagród w akcjach promocyjnych (konkursy, sprzedaże premiowe, programy lojalnościowe, loterie promocyjne). W precedensowych wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że wydawanie nagród w akcjach promocyjnych stanowi odrębną od usługi marketingowej transakcję w ujęciu ustawy o podatku od towarów i usług (patrz wyroki NSA z dnia 9 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 271/13 oraz z dnia 7 lutego 2014 roku sygn. akt I FSK 454/13). To oznacza, że wydawanie nagród w promocjach przez agencje marketingowe wymaga osobnego rozliczenia od usługi marketingowej oraz nie może być uznawane za świadczenie realizowane na rzecz zleceniodawcy akcji.

W konsekwencji pod wątpliwość należy poddać stosowaną w branży konstrukcję kompleksowej usługi marketingowej, w tym rozliczanie nagród wydawanych w akcjach promocyjnych przez agencje marketingowe w ramach faktur wystawianych zleceniodawcom akcji. Przedmiotowe wyroki powinny stanowić podstawę do rozważenia prawidłowości rozliczeń podatku VAT po stronie agencji marketingowych oraz zleceniodawców akcji promocyjnych.

Wyroki te znajdują swoje źródło w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (por. orzeczenia w sprawach Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs p-ko Loyalty Management UK Ltd. (sprawa C-53/09) oraz p-ko Baxi Group Ltd. (sprawa C-55/09)). W Naszym przekonaniu taka linia orzecznicza NSA w Warszawie ma bardzo dużą szansę utrzymać się w innych sprawach, które czekają na rozstrzygnięcie, w tym w sprawach gdzie sądy wojewódzkie orzekały na korzyść podatników.

Zapraszamy do składania zapytań w zakresie możliwych działań i koncepcji rozliczania VAT w świetle powołanego orzecznictwa sądowego.