Skip to main content

W ostatnim czasie stopniowo utrwalało się nowe podejście organów podatkowych do kwestii opodatkowania nagród wydawanych przedsiębiorcom – osobom fizycznym w ramach sprzedaży premiowej (tzn. za zakup produktów o określonej wartości lub w określonej ilości). Zgodnie z tym stanowiskiem nagrody w ramach sprzedaży premiowej dla osób fizycznych zawsze podlegają tym samym zasadom rozliczeń i to niezależnie od tego czy nagrodzony brał udział w akcji jako przedsiębiorca czy też jako konsument. Pomimo potwierdzenia tego stanowiska w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego (szczegóły w artykule sprzed roku), w połowie 2015 r. wydanych zostało kilka indywidualnych interpretacji nakazujących stosowanie innych zasad rozliczeń, które wcześniej uznawano za prawidłowe.

Według coraz bardziej powszechnie przyjmowanej interpretacji przepisów ustawy o PIT, jeśli organizator w ramach sprzedaży premiowej wydaje nagrody osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (tzn. przedsiębiorcom), to podlegają one opodatkowaniu zryczałtowaną stawką PIT w wys. 10% wartości nagrody, na takich samych zasadach jak nagrody dla konsumentów (osób, które nie dokonywały w promocji zakupów do swojej firmy). Organizator, wydając nagrody w takiej sprzedaży premiowej, powinien pobrać należny podatek i wpłacić do swojego urzędu skarbowego (jest płatnikiem podatku). Wcześniej w orzecznictwie podatkowym dominowała interpretacja odmienna, uznająca, że nagrody otrzymywane przez osoby fizyczne prowadzące firmę stanowiły dla nich przychód z działalności gospodarczej, opodatkowany samodzielnie na takich zasadach jak inne przychody z tej działalności (np. według skali). Organizator nie miał w przypadku takich nagród żadnych obowiązków podatkowych.

Potwierdzeniem nowego podejścia organów skarbowych do kwestii pobierania zryczałtowanej stawki 10% przez organizatora sprzedaży premiowej był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2015 roku (sygn. II FSK 232/13). Zgodnie z tym wyrokiem nie należy w przypadku sprzedaży premiowej stosować rozgraniczenia między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (konsumentami) i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (przedsiębiorcami). Zdaniem Sądu, ustawa nie przewiduje wyraźnie żadnych odmiennych zasad rozliczeń dla nagród w sprzedaży premiowej dla przedsiębiorców ani nie ogranicza stosowania zryczałtowanej stawki 10% PIT pobieranej przez organizatora tylko do nagród dla konsumentów. Te same zasady rozliczeń powinny dotyczyć więc wszystkich nagród dla osób fizycznych, nawet przedsiębiorców.

W ostatnim czasie pojawiło się jednak kilka indywidualnych interpretacji podatkowych odmiennych od opisanego powyżej stanu rzeczy. Przykładowo, w indywidualnej interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 lipca 2015 r. (sygn. IPPB1/4511-576/15-4/EC) organ ten zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że w przypadku wydania nagród uzyskanych w ramach sprzedaży premiowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, na organizatorze sprzedaży premiowej nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie przeciwne podejście oznaczałoby zakwalifikowanie przychodu z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową do tzw. innych źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT), a nie do przychodu z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). W praktyce oznaczałoby to, że przy otrzymaniu nagrody w sprzedaży premiowej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą występują nie jako przedsiębiorcy, ale jako konsumenci. To z kolei prowadziłoby także do tego, że zastosowanie mogłoby znaleźć zwolnienie od podatku wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT (czyli nagród o wartości do 760 zł). Podobne wnioski płyną z indywidualnych interpretacji podatkowych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 września 2015 r. (sygn. IBPB-1-1/4511-315/15/ZK) i z 11 września 2015 r. (sygn. IBPB-1-1/4511-342/15/BK).

We wspomnianych interpretacjach organy podatkowe powołują się głównie na inne, starsze orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2007 roku (sygn. II FPS 5/6). Zgodnie z tezą tego orzeczenia przeppisy ustawy o PIT wprowadzające zryczałtowany podatek 10% od nagród w sprzedaży premiowej nie ma zastosowania do dochodów (przychodów) ze sprzedaży premiowej otrzymanych przez podmioty uzyskujące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Co równie ważne, w ostatnim czasie Minister Finansów z urzędu zmienił wydaną wcześniej indywidualną interpretację ws. nagród w sprzedaży premiowej dla osób fizycznych-przedsiębiorców. Z punktu widzenia podejścia organów skarbowych działanie to może być niezwykle istotne. Zmieniona interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 sierpnia 2014 r., (sygn. ILPB2/415-643/14-2/TR) wskazywała, że organizator sprzedaży premiowej jest zobowiązany do pobrania 10% podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Z takim podejściem nie zgodził się jednak Minister Finansów i z urzędu zmienił interpretację. W zmienionej interpretacji przez Ministra Finansów z 11 stycznia 2016 r. (sygn. DD9.8220.2.129.2015.JQP) zostało wskazane, że jeżeli nagrodę w sprzedaży premiowej otrzymuje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to na organizatorze akcji promocyjnej nie ciążą żadne obowiązki płatnika PIT. Nagrody w takiej promocji podlegają samodzielnemu opodatkowaniu przez uczestnika według tych samych zasad jak dochód z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (art. 9a ust. 1 i 2 ustawy o PIT).

Równolegle do ww. interpretacji indywidualnych organy podatkowe w innych, podobnych sprawach nadal stosują jednak linię orzeczniczą nakazującą organizatorowi opodatkowanie nagród w sprzedaży premiowej dla przedsiębiorców (osób fizycznych) zryczałtowanym 10% PIT. Można się jednak spodziewać, że w najbliższym czasie zmieniane będą również i takie interpretacje indywidualne.

Jak więc widać, dotychczasowe podejście organów skarbowych dotyczące podatku od nagród w sprzedaży premiowej dla przedsiębiorców ulega zmianie. Należy jednak pamiętać, że za każdym razem indywidualna interpretacja wydawana jest w konkretnej, odrębnej sprawie. Organy podatkowe nie są formalnie związane takimi orzeczeniami przy rozpatrywaniu innych spraw. Aby organizator akcji promocyjnej uzyskał pełne bezpieczeństwo podatkowe, konieczne byłoby samodzielnie wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji ws. przeprowadzanych sprzedaży premiowych dla osób fizycznych-przedsiębiorców.