Skip to main content

2017 rok przynosi ważne zmiany dla codziennej praktyki organizatorów loterii promocyjnych. Nowelizacje ustawy o grach hazardowych wchodzą w życiu w dwóch turach. Pierwsza obowiązuje już od 1 marca 2017 roku. Druga wejdzie w życie już za około dwa tygodnie – 1 kwietnia 2017 roku. Dotychczasowe obowiązki trzeba już realizować wobec innych organów administracyjnych. Od kolejnego miesiąca pojawią się również nowe, dodatkowe obowiązki dla organizatorów loterii promocyjnych. Niestety, pojawią się administracyjne kary pieniężne za organizowanie loterii promocyjnej z naruszeniem przepisów. W artykule przedstawiamy przegląd wszystkich najważniejszych zmian.

 1.  Zmiany w strukturze administracji podatkowej

1 marca 2017 r. weszła w życie duża reforma administracji podatkowej (skarbowej). Dotychczasowe: izby i urzędy skarbowe, izby i urzędy celne oraz urzędy kontroli skarbowej zastąpiła jedna Krajowa Administracja Skarbowa. W ramach reformy Służba Celna została już zlikwidowana. Jej zadaniami podzieliły się nowo utworzone: Izby Administracji Skarbowej, urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe. Organami właściwymi do wydawania zezwoleń na urządzanie loterii promocyjnych są już nowo utworzone organy – Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej.

Kontrolę przeprowadzania loterii promocyjnych zgodnie z przepisami prowadzą teraz nowo utworzone urzędy celno-skarbowe, powstałe w wyniku połączenia urzędów celnych oraz urzędów kontroli skarbowej.

 1. Nowe kary pieniężne

Dotychczas za organizowanie loterii promocyjnych z naruszeniem przepisów prawa lub regulaminu loterii groziły sankcje karnoskarbowe wynikające z Kodeksu karnego skarbowego w postaci grzywny za przestępstwo lub wykroczenie karnoskarbowe. Grzywny takie były nakładane w drodze mandatu lub wyrokiem sądu. Sankcje te po 1 kwietnia 2017 r. nadal pozostają w mocy.

Jednak po wejściu w życiu zmian w ustawie o grach hazardowych urzędy celno-skarbowe będą miały również możliwość samodzielnego nakładania w drodze decyzji administracyjnej kar pieniężnych za:

 • organizowanie loterii promocyjnej bez zezwolenia (np. jeśli dana akcja marketingowa zawiera element losowy i nie uzyskano zezwolenia na jej organizację) – w stałej kwocie równej 5-krotności opłaty za zezwolenie; będzie to więc połowa wartości puli nagród, ale nie mniej niż 2,5-krotność kwoty bazowej (w 2017 r. – 10.611,45 zł);
 • naruszenie przez organizatora warunków regulaminu loterii promocyjnej lub wykorzystywanie przy loterii promocyjnej urządzenia losującego (np. komputera z programem do losowania) bez jego uprzedniego zarejestrowania – w wysokości do 200.000,00 zł;

W przypadku organizowania loterii bez zezwolenia przez spółkę, karę w takiej samej kwocie urząd celno-skarbowy będzie mógł nałożyć również na osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organów zarządzających.

 1. Nowe opłaty związane z organizowaniem loterii promocyjnych

Opłata z tytułu wydania zezwolenia na urządzanie loterii pozostaje na dotychczasowym poziomie 10% wartości puli nagród, ale nie mniej niż połowa tzw. kwoty bazowej (czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa GUS). Kwota bazowa na 2017 r. wynosi 4.244,58 zł.

Po 1 kwietnia 2017 r. pojawi się jednak nowa, stała opłata za zmianę zezwolenia. Będzie ona wynosić 200% kwoty bazowej. W 2017 r. każda zmiana zezwolenia to zatem opłata na poziomie 8.489 zł. Opłata za zmianę zezwolenia na urządzanie loterii pojawi się w następujących przypadkach: zmiana nazwy spółki organizującej loterię; zmiana osób zarządzających u organizatora (np. powołanie nowej osoby do zarządu). Jednakże w przypadku, gdy zmiana zezwolenia dotyczy przedłużenia czasu trwania loterii, opłata wynosi tyle, ile za udzielnie zezwolenia (tzn. 10% wartości puli nagród).

Dotychczas wniosek do Ministra Finansów o rozstrzygnięcie czy planowana akcja marketingowa stanowi loterię nie podlegał żadnej opłacie. Po 1 kwietnia 2017 r. od każdego takiego wniosku będzie trzeba uiścić opłatę na poziomie 200% kwoty bazowej, a więc w 2017 r. będzie to za każdym razem kwota 8.489 zł.

 1. Nowe wymogi prawne dla osób nadzorujących loterie promocyjne lub bezpośrednio je prowadzących

Od 1 kwietnia 2017 r. każda osoba, która nadzoruje loterię promocyjną (jest członkiem komisji nadzoru) lub bezpośrednio ją prowadzi (np. obsługuje komputer losujący laureatów), będzie musiała najpierw przejść szkolenie z zakresu przepisów dotyczących urządzania gier hazardowych oraz regulaminu danej loterii.

Szkolenie z zakresu przepisów dotyczących urządzania gier hazardowych powinno być przeprowadzane dla danej osoby co 3 lata. Z kolei szkolenie dotyczące regulaminu danej loterii powinno odbywać się przy okazji każdej loterii odrębnie. Każda osoba, która odbyła szkolenie, powinna uzyskać stosowne zaświadczenie, które obowiązkowo powinno być przechowywane m.in. w dokumentacji loterii.

Ponadto, od 1 kwietnia 2017 r. każda osoba, która nadzoruje loterię promocyjną lub bezpośrednio ją prowadzi, będzie musiała – oprócz odbycia szkolenia – spełniać wszystkie następujące kryteria:

 • mieć nienaganną opinię;
 • posługiwać się językiem polskim w stopniu wystarczającym do nadzorowania loterii lub jej bezpośredniego prowadzenia;
 • nie być skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Obniżenie progu dla ewidencji wydanych nagród

Obecnie organizator loterii promocyjnej ma obowiązek prowadzić ewidencję wypłaconych (wydanych) nagród, których wartość wynosi co najmniej 20.000 zł. Od 1 kwietnia 2017 r. będzie trzeba ewidencjonować wszystkie wypłacone (wydane) nagrody, których wartość wynosi co najmniej 2.280 zł (czyli takich, od których należy odprowadzić PIT).

 1. Obowiązek cokwartalnego raportowania danych ekonomiczno-finansowych w zakresie prowadzonej loterii

Od 1 kwietnia 2017 r. organizator loterii promocyjnej będzie zobowiązany przekazywać właściwemu Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej, w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, zestawienia swoich danych ekonomiczno-finansowych w zakresie prowadzonej loterii, ze szczególnym uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych uzyskiwanych przez organizatora.

Minister Rozwoju i Finansów ma określić w drodze rozporządzenia tryb przekazywania i szczegółowy zakres ww. danych. Do czasu wydania nowego rozporządzenia, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od 1 kwietnia 2017 r., obowiązuje w tym zakresie poprzednie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych.

Loterie promocyjne to chyba jedne z najbardziej atrakcyjnych akcji marketingowych. Są jednak nierzadko równie trudne w prawnej realizacji.  Nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących loterii promocyjnych mogą rodzić dla organizatorów loterii jeszcze więcej wyzwań prawnych. Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, zabezpieczenie przed naruszeniami regulaminu loterii, czy występowanie przed nowymi właściwymi organami to tylko niektóre z nich.  Oferujemy Państwu naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie jako wsparcie w prowadzeniu akcji marketingowych o charakterze loterii promocyjnych. W naszej praktyce doradzaliśmy w realizacji setek takich przedsięwzięć. Przeprowadziliśmy z sukcesem wiele postępowań w zakresie uzyskania zezwolenia na urządzanie loterii, które następnie również nadzorowaliśmy.

Bartosz Pilc

PARTNER KANCELARII CORE LAW - b.pilc@core.law