Skip to main content

W ostatnim czasie zostało wydanych bardzo dużo nowych regulacji, których głównym celem jest ratowanie polskiej gospodarki oraz wsparcie przedsiębiorców w czasie panującej epidemii. Nowe możliwości pojawiły się również dla organizatorów loterii promocyjnych. Szczególnie istotną zmianę wprowadziła ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: Tarcza 2.0).

Tarcza 2.0 dopuszcza możliwość zawieszenia terminów rozpoczęcia organizowania loterii promocyjnej, a nawet zmiany czasu jej organizowania.

Co te zmiany oznaczają w praktyce?

Po pierwsze, jeśli w okresie trwającej epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego:

(1) organizator loterii promocyjnej uzyskał zezwolenie na urządzanie loterii albo

(2) jest już w trakcie urządzania loterii

to termin, w którym może przeprowadzać tę loterię ulega zawieszeniu na czas trwania tego stanu, czyli w praktyce ulega wydłużeniu o liczbę dni, przez które trwa stan epidemii/zagrożenia epidemicznego.

Uzyskane zezwolenie z mocy samego prawa nie wygaśnie, lecz termin możliwego rozpoczęcia loterii/okres jej trwania przesunie się aż do dnia, kiedy nie będzie obowiązywał już stan epidemii/zagrożenia epidemicznego. Takie przesunięcie następuje z mocy prawa – nie wymaga od organizatora podejmowania żadnych dodatkowych działań. Co ważne, to od decyzji organizatora będzie zależało, czy chce skorzystać z możliwości zawieszenia terminu. Jeśli uzna, że nie ma żadnych przeszkód, aby loterię rozpocząć lub kontynuować, to oczywiście prawo tego nie zabrania.

Poniżej przedstawiamy dwa przykłady, które wyjaśniają istotę wprowadzonych zmian:

Przykład 1: organizator uzyskał 25 kwietnia 2020 r. zezwolenie na organizowanie loterii w terminie 1 maja – 31 lipca 2020 r. (okres sprzedaży promocyjnej). W dniu 1 maja stan epidemii nadal będzie trwał i załóżmy, że ostatecznie zostanie odwołany dopiero 31 sierpnia 2020 r. Oznacza to, że organizator może podjąć decyzję o „przesunięciu” startu loterii na dzień 1 września 2020 r. Może się jednak zdarzyć, że 31 sierpnia 2020 r. zostanie odwołany stan epidemii, ale wprowadzony zostanie stan zagrożenia epidemicznego, który finalnie zostanie odwołany w dniu 30 września. Wówczas loteria będzie mogła być przesunięta nawet na dzień 1 października 2020 r., a wydane w kwietniu zezwolenie nadal będzie ważne.

Przykład 2: zgodnie z wydanym zezwoleniem loteria rozpoczęła się 1 kwietnia 2020 r. i trwa do 30 czerwca 2020 r. (okres sprzedaży promocyjnej). W połowie maja organizator diagnozuje, że z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące handlu, zgłoszeń do loterii jest znacznie mniej, a loteria nie przynosi spodziewanych efektów marketingowych. W związku z tym organizator może podjąć decyzję o tym, aby przedłużyć loterię. Datą graniczną jest jednak 74 dni od zakończenia stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego (przepisy weszły w życie 18 kwietnia 2020 r., więc zostało wtedy jeszcze 74 dni do końca loterii). Załóżmy, że stan epidemii zostanie odwołany 30 września. W związku z tym organizator może kontynuować loterię od 1 października 2020 r. przez ‘niewykorzystane’ 74 dni, które pozostały od 18 kwietnia 2020 r. do końca trwania okresu sprzedaży promocyjnej (30 czerwca 2020 r.).

Po drugie, organizatorzy loterii promocyjnych otrzymali możliwość, aby jeszcze bardziej wydłużyć czas organizowania loterii albo – jeśli loteria jeszcze się nie rozpoczęła – całkowicie przenieść ją na termin inny niż ten określony w zezwoleniu, tj. zupełnie zmienić okres jej trwania (startu i zakończenia). W takiej sytuacji należy jednak spełniać dwa warunki:

a) wystąpić do Izby z wnioskiem o zmianę zezwolenia w zakresie czasu trwania loterii

b) wniosek taki należy złożyć w okresie trwającego stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego.

Co kluczowe – zmiana taka nie będzie wiązała się z koniecznością ponoszenia opłaty administracyjnej za zmianę zezwolenia (czyli aktualnie ok. 10.300 zł). W ten sposób organizatorzy loterii promocyjnych dostali szansę, żeby bezkosztowo (w zakresie opłat administracyjnych) przenieść loterię na zupełnie inny czas, nawet na kolejny rok.

Jeśli jesteś lub planujesz być organizatorem loterii promocyjnej, to powyżej opisane zmiany mogą być dla Ciebie szczególnie pomocne. Pamiętaj jednak, że są to możliwości, a nie obowiązki prawne, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, abyś mógł kontynuować rozpoczętą już loterię promocyjną.

Podstawy prawne:

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 15zzzzzg, zgodnie z którym:

1. W przypadku, gdy termin rozpoczęcia działalności w zakresie urządzania loterii promocyjnej lub loterii fantowej określony w zezwoleniu udzielonym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych przypada na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ten nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Przepisu art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych nie stosuje się.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, oraz do wniosku podmiotu posiadającego zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii fantowej, udzielone na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i dotyczącego zmiany tego zezwolenia, o której mowa odpowiednio w art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. c lub pkt 3 lit. c tej ustawy, przepisu art. 68 ust. 1 pkt 4 tej ustawy nie stosuje się.

Maria Socha

RADCA PRAWNY - m.socha@core.law