Skip to main content

Samo powiadomienie laureata o zakwalifikowaniu go do wygranej w loterii nie powoduje, że nagroda przechodzi z mocy prawa na jego własność. Elementem koniecznym dla przejścia własności jest wydanie nagrody przez organizatora. Takie wnioski wypływają z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2013 r. (sygn. I ACa 407/13).

W niemal każdej loterii czy konkursie, potencjalny laureat nagrody, po powiadomieniu go o zakwalifikowaniu do nagrody, musi spełnić jeszcze kilka dodatkowych czynności techniczno-organizacyjnych, aby nagroda została mu wydana. Czynności te to np. złożenie oświadczenia o braku okoliczności dyskwalifikujących go z udziału w promocji (jak choćby fakt bycia pracownikiem organizatora lub członkiem rodziny tego pracownika), oświadczenie o tym, że laureatowi przysługują prawa autorskie do dzieła stworzonego na potrzeby konkursu  i inne temu podobne. Gdyby laureat stawał się właścicielem nagrody z mocy prawa w chwili zawiadomienia go o wygranej, mogłoby dojść do kuriozalnych sytuacji, jak choćby uzyskanie własności dużej nagrody przez osobę nieuprawnioną.

W komentowanym orzeczeniu Sąd potwierdził, że samo poinformowanie uczestnika loterii o wygranej nie stanowi podstawy do uznania, że uczestnik nabył własność nagrody. Należy przyjąć, że taka własność nagrody może przejść na uczestnika dopiero po spełnieniu wszystkich warunków określonych w regulaminie oraz po wydaniu nagrody. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia cywilnoprawnego, ale również podatkowego. Określenie momentu wydania nagrody (przejścia własności) stanowi istotny element ustalenia obowiązku podatkowego dla Organizatora.

W naszym przekonaniu powyższe orzeczenia usuwa wątpliwości, jakie niekiedy pojawiały się przy konstruowaniu regulaminów akcji promocyjnych oraz przy wydawaniu nagród. Powyższe orzeczenie ma istotne znaczenie również dla uczestników loterii i konkursów. Powinni oni pamiętać, że sama informacja o tym, że wygrali nagrodę nie kończy jeszcze ich udziału w promocji. Dlatego najlepiej poczekać ze świętowaniem do momentu załatwienia wszystkich formalności i oficjalnego przekazania nagrody przez organizatora.

Bartosz Pilc

PARTNER KANCELARII CORE LAW - b.pilc@core.law