Klauzule niedozwolone z rejestru UOKiK – wykaz PrawaMarketingu.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach swoich ustawowych zadań prowadzi tzw. rejestr klauzul niedozwolonych. Pełny rejestr można znaleźć pod adresem http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php. Do rejestru klauzul niedozwolonych wpisane są postanowienia umowne (klauzule) zawarte przez przedsiębiorców w stosowanych przez nich regulaminach, które zostały prawomocnie uznane za niezgodne z prawem konsumenckim przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O zagrożeniach związanych ze stosowaniem klauzul niedozwolonych przeczytasz tutaj.

Przy sporządzaniu regulaminów konkursów, loterii lub innych promocji trzeba mieć więc na uwadze, aby unikać klauzul niedozwolonych spotykanych w regulaminach takich akcji. Aby ułatwić Naszym klientom i czytelnikom przygotowywanie lub analizę przygotowanego regulaminu sporządziliśmy wyciąg z rejestru klauzul UOKiK zawierający zestawienie wszystkich aktualnych klauzul niedozwolonych dotyczący akcji promocyjnych.

Wyjaśniam w tym miejscu, że z faktu, iż jakaś klauzula nie znajduje się w rejestrze nie oznacza jeszcze, że jest ona na pewno zgodna z prawem. Dana klauzula może być bowiem niezgoda z prawem poprzez naruszanie w inny sposób dobrych obyczajów lub rażące naruszenie praw konsumenta.

WYKAZ KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH STOSOWANYCH W AKCJACH PROMOCYJNYCH WPISANYCH DO REJESTRU

I.            KONKURS

Lp.

Data dokonania wpisu

Treść klauzuli uznanej za niedozwoloną

1. 10 października 2010 r. „Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora”
2. 2 marca 2012 r. “Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub zawieszenia konkursu z ważnych przyczyn”
3. 2 marca 2012 r. “Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu”
4. 2 marca 2012 r. “Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamacje, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.”
5. 2 marca 2012 r. “We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator”
6. 27 luty 2012 r. “Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wysokości wartości możliwej do wygrania w Konkursie nagrody.”
7. 27 luty 2012 r. “Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem mogą być zgłaszane listem poleconym (…) w terminie nie późniejszym niż 7 od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednakże nie później niż w terminie do 14 sierpnia 2009 roku włącznie, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń związanych z udziałem w Konkursie (…).”
8. 27 luty 2012 r. “Niezgłoszenie roszczeń w ww. terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie”
9. 27 luty 2012 r. “Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Konkursu, zmiany warunków Konkursu oraz nagród przeznaczonych do wygrania w Konkursie, o czym powiadomi Uczestników na stronach internetowych: www.chrysler.pl, www.jeep.pl, www.dodge.pl”
10. 11 kwietnia 2012 r. “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość lub nieterminowość doręczenia przez Pocztę Polską lub kuriera listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych przez lub do Organizatora w związku z Konkursem, ani za działanie podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne lub dostępu do Internetu, w zakresie, w jakim usługi te były wykorzystywane w związku z Konkursem”
11. 11 kwietnia 2012 r. “Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Konkursem lub interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.”
12. 29 maja 2012 r. “Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu nie później niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji”
13. 25 czerwca 2012 r. “Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy powszechny właściwy dla strony pozwanej”
14. 25 czerwca 2012 r. “Całkowita odpowiedzialność organizatora konkursu wobec uczestnika nagrodzonego z tytułu reklamacji nie przekracza wartości nagrody przypadającej dla danego uczestnika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie”
15. 6 lipca 2012 r. “Bank zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Banku”
16. 6 lipca 2012 r. “Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagrody podczas trwania Konkursu na nagrody o podobnych właściwościach, funkcjonalności oraz o podobnej wartości”
17. 6 lipca 2012 r. “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne nagrody”
18. 6 lipca 2012 r. “W przypadku nagrody wydanej wraz z gwarancją producenta, wady towaru powinny zostać zgłoszone wyłącznie bezpośrednio w punktach serwisowych producenta, wskazanych w dokumencie gwarancji”
19. 6 lipca 2012 r. “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród oraz nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich”
20. 6 lipca 2012 r. “Regulamin Konkursu oraz informacje o wszelkich jego zmianach są dostępne w siedzibie Banku, jego oddziałach oraz na stronie internetowej Banku”
21. 8 sierpnia 2012 r. “Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora”
22. 8 sierpnia 2012 r. “Odpowiedzialność Organizatora i Producenta w stosunku do każdego z Uczestników jest ograniczona do strat rzeczywistych i nie może przekraczać wartości nagrody, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej”
23. 8 sierpnia 2012 r. “Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora”
24. 8 sierpnia 2012 r. “Organizator i Producent nie odpowiadają za jakość i szczególne cechy nagród z wyjątkiem sytuacji kiedy są producentem nagród”
25. 8 sierpnia 2012 r “(…) Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez (…) pocztę bank lub kuriera odpowiednio SMS-ów, listów (w tym reklamacji), telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu organizatora/Zleceniodawcy lub przez/do Organizatora w związku z Konkursem”
26. 30 sierpnia 2012 r. “Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.15na15.pl”
27. 14 września 2012 r. “Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora”
28. 20 września 2012 r. “Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagrody na inną o takiej samej wartości”
29. 20 września 2012 r. “W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora”
30. 20 września 2012 r. “Wszelkie ewentualne spory, wynikłe z udziału w Konkursie, rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu”
31. 20 września 2012 r. “Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi promocji przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego do sądu właściwego ze względu na siedzibę Organizatora”
32. 29 października 2012 r. “Reklamacje powinny być zgłaszane w terminie 3 dni od daty wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie”
33. 29 października 2012 r. “Organizator może zakończyć albo zawiesić Konkurs w dowolnym momencie albo na dowolny okres bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Uczestników. O zakończeniu albo zawieszeniu działań konkursowych Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Serwisu”
34. 15 listopada 2012 r. “Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku (…) innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu”
35. 15 listopada 2012 r. „Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych (…)”
36. 15 listopada 2012 r. “Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (…)”
37. 15 listopada 2012 r. “Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu (…), którym nie mógł zapobiec (…)”
38. 15 listopada 2012 r. “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność technicznych realizacji połączeń mailowych”
39. 15 listopada 2012 r. “Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe”
40. 16 listopada 2012 r. “Decyzja Komisji w zakresie wniesionej reklamacji jest ostateczna i wiążąca” (pkt 46 Regulamin Konkursu Promocyjnego “Tesco – pasja zakupów z Hortex”)”
41. 16 listopada 2012 r. “Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów, zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu, bez konieczności poinformowania Uczestników”
42. 16 listopada 2012 r. “W wypadku zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania […] zwrotu kosztu udziału w Konkursie”
43. 19 listopada 2012 r. “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe świadczenie usług przedsiębiorstw świadczących usługi pocztowe lub administratorów sieci informatycznych i teleinformatycznych, z usług których korzysta Organizator i Uczestnik, wadliwe działania łączy internetowych lub systemu informatycznego i teleinformatycznego Uczestnika, dostawców zewnętrznych aplikacji lub usług wykorzystanych w Serwisie, które mogą uniemożliwić Uczestnikowi połączenie się z Serwisem, wzięcie udziału w Konkursie lub nawiązanie kontaktu z Organizatorem”
44. 11 grudnia 2012 r. “Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu, na każdym etapie trwania konkursu bez podania przyczyny”
45. 11 grudnia 2012 r. “Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora”
46. 11 grudnia 2012 r. “Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca”
47. 11 grudnia 2012 r. “Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać […] nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia publikacji listy zwycięzców w danej edycji konkursu na stronie http://www.multilac.pl.”
48. 14 stycznia 2013 r. “Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kwestie związane z realizacją nagrody przez Parnerów (…)”
49. 22 stycznia 2013 r. “Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika wyłącznie (…) w terminie 2 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji”
50. 22 stycznia 2013 r. “Xelion zastrzega sobie z ważnych powodów prawo do zamiany Nagród na inne o zbliżonej wartości”
51. 22 stycznia 2013 r. “Xelion zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie w trakcie trwania Konkursu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną ogłoszone w sposób określony w ust. 2 i zaczną obowiązywać od daty ich ogłoszenia”
52. 22 stycznia 2013 r. “Xelion zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu w każdym czasie przed upływem Okresu Lokowania Inwestycji z ważnych powodów”
53. 1 luty 2013 r. “Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora”
54. 13 luty 2013 r. “Wszelkie ewentualne spory, wynikłe z udziału w Konkursie, rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora”
55. 13 luty 2013 r. “Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora”
56. 14 marca 2013 r. “Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany wykazu nagród bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników Konkursu”
57. 14 marca 2013 r. “Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora Konkursu”
58. 14 marca 2013 r. “Organizator zastrzega sobie także prawo do nieprzyznawania nagrody lub nagród bez podawania przyczyny”
59. 15 marca 2013 r. “Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekroczy wartości i liczby nagród, o które jeden Uczestnik Konkursu może zabiegać zgodnie z niniejszym Regulaminem”
60. 15 marca 2013 r. “Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora”
61. 15 marca 2013 r. “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego”
62. 15 marca 2013 r. “Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zamian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Podstronie Konkursowej”
63. 15 marca 2013 r. “Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora”
64. 22 marca 2013 r. “Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wady ukryte nagród zdobytych w Konkursie, powstałe z winy producenta”
65. 22 marca 2013 r. “Organizatorzy nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie(…)”
66. 11 kwietnia 2013 r. “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora”
67. 23 kwietnia 2013 r. “Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora w związku z Konkursem jest ograniczona do wartości przyznanej nagrody”
68. 23 kwietnia 2013 r. “Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemytechniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie”
69. 23 kwietnia 2013 r. “Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną”
70. 24 kwietnia 2013 r. “Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem SMS będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora”
71. 24 kwietnia 2013 r. “Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną”
72. 24 kwietnia 2013 r. “Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną”
73. 30 kwietnia 2013 r. “Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie przyznania wszystkich nagród w Konkursie, w sytuacji gdy poziom wykonanych zadań konkursowych, w ocenie Komisji Konkursowej, nie będzie dostatecznie wysoki”
74. 7 maja 2013 r. “Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem firm telekomunikacyjnych” (pkt 2 rozdziału Postanowienia Końcowe regulaminu)
75. 7 maja 2013 r. “Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora” (pkt 6 rozdziału Postanowienia Końcowe regulaminu)
76. 23 maja 2013 r. “Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: (…) ważne przyczyny (…) marketingowe (…) ” (§ 9 ust. 2 regulaminu)”
77. 23 maja 2013 r. “Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: (…) skrócenie okresu trwania Konkursu (…)” (§ 9 ust.2 regulaminu)”
78. 23 maja 2013 r. “Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: (…) ważne przyczyny ekonomiczne (…)” (§ 9 ust. 2 regulaminu)”
79. 23 maja 2013 r. “Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: (…) zmiany nagród w Konkursie (…)” (§ 9 ust. 2 regulaminu)”
80. 24 maja 2013 r. “Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora”
81. 24 maja 2013 r. “Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu”
82. 29 maja 2013 r. “Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (…) przerwania (…) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (…) zmianą obowiązującego prawa (…)”
83. 29 maja 2013 r. “Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (…) odwołania Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (…) prawomocnym wyrokiem sądu”
84. 29 maja 2013 r. “Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (…) odwołania Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (…)”
85. 29 maja 2013 r. “Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zawieszenia (…) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (…) decyzją administracyjną (…)”
86. 29 maja 2013 r. “Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zawieszenia (…) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (…) zmianą obowiązującego prawa (…)”
87. 29 maja 2013 r. “Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu (…)”
88. 29 maja 2013 r. “Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość (…) przerwania (…) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (…) decyzją administracyjną (…)”
89. 29 maja 2013 r. “Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość (…) odwołania Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (…) zmianą obowiązującego prawa (…)”
90. 29 maja 2013 r. “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa technicznych nieprawidłowości w transmisji komunikatów w czasie danej edycji Konkursu będących efektem zdarzeń, których nie można było przewidzieć (…)”
91. 6 czerwca 2013 r. “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Konkursu, zaistniałe z przyczyn (…) niezależnych od Organizatora”
92. 6 czerwca 2013 r. “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń (…), którym nie był w stanie zapobiec”
93. 6 czerwca 2013 r. “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej starannościu nie był w stanie przewidzieć (…)”
94. 6 czerwca 2013 r. “Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia (…) Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny”
95. 6 czerwca 2013 r. “Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagrody na inną o takiej samej wartości”
96. 14 czerwca 2013 r. “Operator posiada wyłączne prawo (…) interpretacji Regulaminu”
97. 18 czerwca 2013 r. “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę majątkową (…) poniesioną przezUczestnika z przyczyn niezawinionych przez Organizatora Konkursu w zakresie, w jakim Organizator nie działał w danych okolicznościach z zachowaniem należytej staranności”
98. 18 czerwca 2013 r. “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę (…) niemajątkową poniesioną przez Uczestnika z przyczyn niezawinionych przez Organizatora Konkursu w zakresie, w jakim Organizator nie działał w danych okolicznościach z zachowaniem należytej staranności”
99. 10 lipca 2013 r. “Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt II regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora”
100. 5 sierpnia 2013 r. “Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez pocztę kurierską”
101. 5 sierpnia 2013 r. “Organizator zastrzega sobie prawo do […] odwołania Konkursu bez podania przyczyny”
102. 12 sierpnia 2013 r. “Organizator zastrzega sobie prawo (…) odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (…)”
103. 16 września 2013 r. “Organizator zastrzega sobie prawo (…) przerwania (…) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (…) zmianą obowiązującego prawa”
104. 16 września 2013 r. “Organizator zastrzega sobie prawo (…) przerwania (…) Konkursu, w razie gdyby taka  konieczność spowodowana została (…) prawomocnym wyrokiem sądu (…)”
105. 4 października 2013 r. “Radio 5 zastrzega sobie prawo do zmiany (…) treści regulaminu w trakcie trwania Konkursu”

II.            PROMOCJA

Lp.

Data dokonania wpisu

Treść klauzuli uznanej za niedozwoloną

1. 29 lutego 2012 r. “Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora” (§ 5 ust. 6 Regulaminu)
2. 6 sierpnia 2012 r. “Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sonyericsson-sklep.pl”
3. 21 sierpnia 2012 r. “Ewentualne spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu”
4. 16 października 2012 r. “Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą promocją będą rozstrzygane na drodze koncyliacyjnej, a w przypadku, gdyby nie doszło do porozumienia, ich rozstrzygnięcie podda się sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Organizatora”
5. 15 listopada 2012 r. “Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo według siedziby Organizatora”
6. 11 grudnia 2012 r. “Wszystkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora”
7. 10 stycznia 2013 r. “Posiadacz Konta (…) wyraża zgodę na zamieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych osobowych Banku dla celów promocyjnych i marketingowych Banku, podmiotów z nim współpracujących w zakresie świadczonych przez Bank usług bankowych oraz innych podmiotów, z którymi Bank współpracuje przy sprzedaży ich produktów i usług, a także na otrzymywanie informacji handlowej np.: o świadczonych usługach i oferowanych produktach, propozycji udziału w promocjach, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu komórkowego oraz na posłużenie się przez Bank innymi środkami porozumiewania się na odległość w celu złożenia przez Bank propozycji zawarcia umowy, w tym również po wygaśnięciu umowy”
8. 13 luty 2013 r. “Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora promocji”
9. 13 luty 2013 r. “Ewentualne spory związane z promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu”
10. 5 kwietnia 2013 r. “W przypadku umowy zawartej na czas określony, zostaje ona automatycznie przedłużona na okres 24 miesięcy, zgodnie z obowiązującą promocją i cennikiem w dniu przedłużenia umowy, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie 60 dni przed terminem wygaśnięcia umowy zawartej na czas określony” (§ 3 pkt 9 regulaminu)
11. 5 kwietnia 2013 r. “W przypadku umowy zawartej na czas określony, zostaje ona automatycznie przedłużona na okres 24 m-cy, zgodnie z obowiązującą promocją i cennikiem w dniu przedłużenia umowy, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie 60 dni (dwumiesięcznym) przed terminem wygaśnięcia umowy zawartej na czas określony zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu i umowy” (§ 10 pkt 8 regulaminu)
12. 22 kwietnia 2013 r. “Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora”
13. 24 maja 2013 r. “Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu”

 III.            LOTERIA

Lp.

Data dokonania wpisu

Treść klauzuli uznanej za niedozwoloną

1. 11 stycznia 2011 r. “Wszelkie spory i roszczenia związane z Loterią rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora”
2. 22 luty 2011 r. “Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z loterią jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora”
3. 25 czerwca 2013 r. “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez operatorów telefonicznych, pocztę czy kurierów, listów czy innych przesyłek wysłanych w związku z niniejszą loterią. Wszystkie terminy określone w niniejszym regulaminie obejmują dni kalendarzowe”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.