Nagrody w konkursach są opodatkowane 10%-owym PIT praktycznie w każdym przypadku

Wśród osób, które zajmują się organizowaniem konkursów lub podobnych akcji marketingowych panuje dość powszechne przekonanie, że „wszystkie nagrody poniżej 760 zł są zwolnione z podatku”. Kilkakrotnie pisaliśmy już na ten temat na PrawoMarketingu.pl i chcemy ponownie uczulić: powyższe przekonanie jest błędne. W związku z kilkuletnią, nową praktyką organów podatkowych i sądów administracyjnych, w konkursach organizowanych przez agencje marketingowe (lub samodzielnie przez ich klientów), w praktyce wszystkie nagrody będą zawsze opodatkowane.

Powszechne przekonanie o zwolnieniu z podatku dochodowego (PIT) wszystkich nagród o wartości poniżej 760 zł jest pokłosiem dawnej, wieloletniej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych, która już od kilku lat nie jest aktualna. Podstawą prawną zwolnienia był wówczas przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, który mówi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) (…) – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Zdecydowaną większość konkursów lub innych akcji (zwłaszcza ogólnopolskich) przeprowadza się z wykorzystaniem mediów masowych, zwłaszcza Internetu (jest on uznawany za środek masowego przekazu). Niemal każda akcja promocyjna ma przecież własną, dedykowaną stronę internetową lub specjalny fanpage na Facebooku. Dlatego też ww. zwolnienie stosowano w praktyce przy nagrodach w każdym konkursie, o ile miały one wartość nie wyższą niż 760 zł.

Choć treść ww. przepisu nie uległa żadnej zmianie, to od kilku lat stosowana jest przez organy podatkowe i sądy administracyjne nowa interpretacja ww. przepisu, zgodnie z którą zwolnienie można zastosować tylko wówczas, gdy konkurs jest nie tylko emitowany przez środki masowego, ale także przez takie środki organizowany. „Organizowany”, tzn. organizatorem takiego konkursu musi być podmiot będący środkiem masowego przekazu (np. gazeta, stacja telewizyjna, stacja radiowa). Jeśli ten warunek nie jest spełniony – nie ma zwolnienia i każda nagroda w konkursie, nawet taka, której wartość wynosi poniżej 760 zł, podlega opodatkowaniu (nie dotyczy to najdrobniejszych nagród o wartości poniżej 5 zł, od których zaokrąglona kwota podatku wyniesie 0 zł). Jeśli zatem nagrodą w konkursie jest np. bilet na koncert o wartości 250 zł, to o ile organizatorem konkursu jest np. stacja radiowa, nagroda ta będzie zwolniona z opodatkowania. Jeśli taki sam konkurs z taką samą nagrodą zorganizuje agencja marketingowa, nagroda będzie podlegała opodatkowaniu. Taki sposób interpretacji przepisów ustawy o PIT potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnym wyroku z 4 lutego 2016 r. (sygn. akt: II FSK 3140/13).

Dlaczego to takie ważne? W przypadku nagród w konkursach organizator (wydający nagrodę) jest płatnikiem podatku. Oznacza to, że przed wydaniem nagrody zwycięzcy musi pobrać od niego podatek (lub potrącić kwotę dodatkowej nagrody pieniężnej, jeśli taka została przewidziana w regulaminie konkursu) i wpłacić do swojego urzędu skarbowego. Stawka podatku wynosi 10% wartości nagrody (w przypadku nagród rzeczowych powinna to być ich wartość rynkowa brutto), zaokrąglone do pełnej złotówki. Po zakończeniu roku organizator powinien rozliczyć się z wszystkich pobranych i wpłaconych kwot podatku zbiorczą deklaracją podatkową PIT-8AR. Zaniechanie ww. obowiązków stanowi przestępstwo karnoskarbowe zagrożone najwyższą z możliwych sankcji – grzywną do 720 stawek dziennych (w 2016 r. to maksymalnie prawie 18 milionów złotych). Jeśli organizator bezpodstawnie zastosuje zwolnienie z podatku nagród o wartości do 760 zł, popełnia ww. przestępstwo karnoskarbowe.

Jeśli odpowiadasz za realizację akcji promocyjnych w postaci konkursów, których organizatorem nie jest medium masowe (gazeta, stacja radiowa, stacja telewizyjna, portal internetowy), pamiętaj – wszystkie nagrody w takich konkursach będą niemal na pewno podlegały opodatkowaniu i organizator musi rozliczyć należny podatek. Jeśli chcesz, aby uczestnicy dostali dodatkowe nagrody pieniężne i realnie nie ponosili finansowego ciężaru podatku, pamiętaj, aby w budżecie akcji dla klienta uwzględnić koszty takich dodatkowych nagród (około 11,11% wartości właściwych nagród). Założenie, że w konkursach „wszystko, co poniżej 760 zł jest zwolnione z podatku” jest już niestety mitem i czas go porzucić.

12 myśli na temat “Nagrody w konkursach są opodatkowane 10%-owym PIT praktycznie w każdym przypadku

 1. Kubat Tomasz

  Dzień dobry,
  niestety nie do końca mogę zgodzić się ze stwierdzeniem „W przypadku nagród w konkursach organizator (wydający nagrodę) jest płatnikiem podatku.”.
  1) Z przepisów updof nie wynika, jaki podmiot powinien występować w roli płatnika.
  2 W interpretacjach organów podatkowych widać rozbieżność w rozumieniu przepisów – część organów podatkowych uważa, że płatnikiem podatku powinien być podmiot organizujący przedsięwzięcie, a druga część stoi na stanowisku, że powinien być to podmiot ponoszący ekonomiczny ciężar nagród – i obecnie coraz częściej to drugie jest prezentowane.

 2. PrawoMarketingu.pl

  Witamy, dziękujemy za lekturę artykułu i komentarz.

  Odnosząc się do Pana uwag:

  1) Przepisy ustawy o PIT nie określają literalnie, że organizator konkursu jest płatnikiem podatku, jednakże taki wniosek należy wywieść ze sformułowania „Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w (.,,) art. 30 ust. 1 pkt 2” (art. 41 ust. 4 ustawy o PIT).

  2) Istotnie, w interpretacjach podatkowych zachodzi rozbieżność w zakresie rozumienia ww. przepisu, jednakże w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że płatnikiem podatku jest podmiot dokonujący świadczenia w ujęciu prawnym – tzn. ten, który jest zobowiązany przenieść własność nagrody na laureata i od którego laureat może się tego domagać. Jeśli z regulaminu nie wynika nic innego, podmiotem tym jest organizator konkursu.

 3. Werterownia

  Dzień dobry, jeśli nagroda do konkursu została zakupiona po obniżonej cenie, to co jest wartością rynkową brutto? Cena przed obniżką czy cena w promocji? A jeśli coś nie posiada wartości rynkowej, bo jest to np. rękodzieło, to czy od takiej nagrody jakoś odlicza się podatek? Bardzo proszę o odpowiedź.

 4. PrawoMarketingu.pl

  Zgodnie z przepisami ustawy o PIT wartość pieniężną świadczeń w naturze (np. nagród rzeczowych) określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

  W przypadku rzeczy (towarów) podstawą rozliczenia powinna być ich „wartość rynkowa”. Zgodnie ze znanymi nam podatkowymi interpretacjami indywidualnymi oraz powszechną praktyką urzędów skarbowych za „cenę rynkową” rzeczy przyjmuje się cenę z faktury zakupowej organizatora (wydającego nagrodę). Jest to podejście uzasadnione twierdzeniem „skoro za taką cenę organizator nabył towary, oznacza to, że jest to cena rynkowa”. Generalnie dla rozliczeń w PIT bez wpływu pozostają przypadki uzyskanych obniżek cen w związku z hurtowym nabyciem rzeczy.

  Jeśli dana nagroda nie jest dostępna na rynku, to jej wartość dla potrzeb podatkowych powinna zostać ustalona w porównaniu z innymi podobnymi produktami, przy uwzględnieniu również kosztów wykonania takiego rękodzieła.

 5. Maciej Gren

  Dzień dobry, dziękuję bardzo za artykuł. Spotkałem się ostatnio z opinią, że jeśli np. nagroda jest opatrzona logiem firmy to wówczas jest ona traktowana jako materiał promocyjny i nie podlega opodatkowaniu. Np. rozdajemy książki w konkursie i na każdej książce jest naklejka firmy XYZ, która rozdaje te książki na konferencji informatycznej.

 6. Marek

  Dzień dobry,
  Ale czy nie można tak:
  “ Art. 21.1 Wolne od podatku dochodowego są :
  (….)
  68) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i
  emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja)
  oraz
  konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu
  a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług”

  czyli jak by zorganizować konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu to jednak można bez podatku.

 7. PrawoMarketingu.pl

  Dzień dobry,

  jak wspomnieliśmy na wstępie artykułu, odnosi się on do praktyki działalności marketingowej i organizowania konkursów przez agencje lub ich klientów, a więc w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  W orzecznictwie podatkowym za konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu uznaje się zasadniczo takie przedsięwzięcia, która nie mają charakteru zarobkowego. Przykładem takiego konkursu był np. konkurs na najlepszą pracę magisterską.

  Zwolnienia nie stosuje się w sytuacji, gdy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego biznesu (np. dla promocji objętych nim produktów), choćby nawet obejmował działania o charakterze naukowym, kulturalnym, artystycznym, dziennikarskim czy sportowym.

 8. sfos

  A ja mam następujące pytanie. Agencja ma kontrakt na organizację konkursu i wydanie nagród. W budżecie dla klienta zakłada podatek 11.11%. Agencja wystawia klientowi fakturę za całość usługi czyli org konkursu, nagrody, podatek od nagrody. W tym momencie środki przeznaczone na podatek od nagrody stają się przychodem do opodatkowania podatkiem dochodowym. W jaki sposób można środki zapłacone do Urzędu na podatek od nagrody zaliczyć w koszty działalności?

 9. PrawoMarketingu.pl

  Podatek od nagrody to w ujęciu formalnym po prostu dodatkowa nagroda pieniężna. Nie jest to podatek, który formalnie obciąża organizatora, tzn. to nie organizator jest tutaj podatnikiem. Podatnikiem jest uczestnik – formalnie to z jego majątku pochodzi kwota podatku.

  Organizator jest płatnikiem, czyli jedynie pobiera odpowiednią kwotę od podatnika i wpłaca ją do urzędu skarbowego. Dlatego też kwota wpłaconego podatku od nagrody w konkursie jest po prostu kosztem dodatkowej nagrody (pieniężnej). Dla przykładu: jeśli w konkursie przewidziano nagrodę o wartości 100 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną na pokrycie podatku, to łączny koszt nagród w takim konkursie wyniesie w całości 111 zł.

 10. Anna

  Witam, a co w przypadku, gdy nagrodą ma być usługa o charakterze rękodzielniczym. Tzn. projekt i uszycie sukni na wymiar?

 11. PrawoMarketingu.pl

  Witamy serdecznie, poniżej odpowiadaliśmy na podobne pytanie ze strony @disqus_tbr6lTwsNd:disqus 🙂 Nasze wskazówki pozostają aktualne – wartość nagrody powinna zostać ustalona na podstawie cen rynkowych stosowanych przy projektowaniu i szyciu sukni tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca wykonania tego rękodzieła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.