Nagrody w konkursach są opodatkowane 10%-owym PIT praktycznie w każdym przypadku

Wśród osób, które zajmują się organizowaniem konkursów lub podobnych akcji marketingowych panuje dość powszechne przekonanie, że „wszystkie nagrody poniżej 760 zł są zwolnione z podatku”. Kilkakrotnie pisaliśmy już na ten temat na PrawoMarketingu.pl i chcemy ponownie uczulić: powyższe przekonanie jest błędne. W związku z kilkuletnią, nową praktyką organów podatkowych i sądów administracyjnych, w konkursach organizowanych przez agencje marketingowe (lub samodzielnie przez ich klientów), w praktyce wszystkie nagrody będą zawsze opodatkowane.

Powszechne przekonanie o zwolnieniu z podatku dochodowego (PIT) wszystkich nagród o wartości poniżej 760 zł jest pokłosiem dawnej, wieloletniej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych, która już od kilku lat nie jest aktualna. Podstawą prawną zwolnienia był wówczas przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, który mówi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) (…) – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Zdecydowaną większość konkursów lub innych akcji (zwłaszcza ogólnopolskich) przeprowadza się z wykorzystaniem mediów masowych, zwłaszcza Internetu (jest on uznawany za środek masowego przekazu). Niemal każda akcja promocyjna ma przecież własną, dedykowaną stronę internetową lub specjalny fanpage na Facebooku. Dlatego też ww. zwolnienie stosowano w praktyce przy nagrodach w każdym konkursie, o ile miały one wartość nie wyższą niż 760 zł.

Choć treść ww. przepisu nie uległa żadnej zmianie, to od kilku lat stosowana jest przez organy podatkowe i sądy administracyjne nowa interpretacja ww. przepisu, zgodnie z którą zwolnienie można zastosować tylko wówczas, gdy konkurs jest nie tylko emitowany przez środki masowego, ale także przez takie środki organizowany. „Organizowany”, tzn. organizatorem takiego konkursu musi być podmiot będący środkiem masowego przekazu (np. gazeta, stacja telewizyjna, stacja radiowa). Jeśli ten warunek nie jest spełniony – nie ma zwolnienia i każda nagroda w konkursie, nawet taka, której wartość wynosi poniżej 760 zł, podlega opodatkowaniu (nie dotyczy to najdrobniejszych nagród o wartości poniżej 5 zł, od których zaokrąglona kwota podatku wyniesie 0 zł). Jeśli zatem nagrodą w konkursie jest np. bilet na koncert o wartości 250 zł, to o ile organizatorem konkursu jest np. stacja radiowa, nagroda ta będzie zwolniona z opodatkowania. Jeśli taki sam konkurs z taką samą nagrodą zorganizuje agencja marketingowa, nagroda będzie podlegała opodatkowaniu. Taki sposób interpretacji przepisów ustawy o PIT potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnym wyroku z 4 lutego 2016 r. (sygn. akt: II FSK 3140/13).

Dlaczego to takie ważne? W przypadku nagród w konkursach organizator (wydający nagrodę) jest płatnikiem podatku. Oznacza to, że przed wydaniem nagrody zwycięzcy musi pobrać od niego podatek (lub potrącić kwotę dodatkowej nagrody pieniężnej, jeśli taka została przewidziana w regulaminie konkursu) i wpłacić do swojego urzędu skarbowego. Stawka podatku wynosi 10% wartości nagrody (w przypadku nagród rzeczowych powinna to być ich wartość rynkowa brutto), zaokrąglone do pełnej złotówki. Po zakończeniu roku organizator powinien rozliczyć się z wszystkich pobranych i wpłaconych kwot podatku zbiorczą deklaracją podatkową PIT-8AR. Zaniechanie ww. obowiązków stanowi przestępstwo karnoskarbowe zagrożone najwyższą z możliwych sankcji – grzywną do 720 stawek dziennych (w 2016 r. to maksymalnie prawie 18 milionów złotych). Jeśli organizator bezpodstawnie zastosuje zwolnienie z podatku nagród o wartości do 760 zł, popełnia ww. przestępstwo karnoskarbowe.

Jeśli odpowiadasz za realizację akcji promocyjnych w postaci konkursów, których organizatorem nie jest medium masowe (gazeta, stacja radiowa, stacja telewizyjna, portal internetowy), pamiętaj – wszystkie nagrody w takich konkursach będą niemal na pewno podlegały opodatkowaniu i organizator musi rozliczyć należny podatek. Jeśli chcesz, aby uczestnicy dostali dodatkowe nagrody pieniężne i realnie nie ponosili finansowego ciężaru podatku, pamiętaj, aby w budżecie akcji dla klienta uwzględnić koszty takich dodatkowych nagród (około 11,11% wartości właściwych nagród). Założenie, że w konkursach „wszystko, co poniżej 760 zł jest zwolnione z podatku” jest już niestety mitem i czas go porzucić.